INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pro zdárné a efektivní vyřízení Vaší objednávky, jakož i pro Váš pohyb v našem klientském portálu a v aplikaci potřebujeme zpracovávat vybrané osobní údaje, které od Vás za tímto účelem získáváme. Abyste měli neustálý přehled o tom, jaké osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme, a abychom v tomto smyslu byli ve vztahu k Vám transparentní, uvádíme níže pár odstavců na toto téma:
 1. Správcem osobních údajů (tedy tím, kdo osobní údaje zpracovává a určuje účel jejich zpracování) je v tomto případě naše společnost VERDON CAPITE s.r.o., IČ 03497054, se sídlem na adrese Bělehradská 858/23, 120 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232448, která zároveň provozuje i e-shop a vyřizuje Vaši objednávku (ve smyslu obchodních podmínek dostupných ZDE), jakož i provozuje klientský portál a aplikaci (ve smyslu podmínek užití dostupných ZDE).
 2. Zpracování osobních údajů přitom probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (známé jako GDPR), potažmo v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (který na území České republiky rozvíjí některé pasáže zmíněného Obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 3. Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří jen:
  • jméno a příjmení,
  • e-mail,
  • telefonní číslo,
  • fotografie v uživatelském účtu,
  • doručovací adresa v případě objednávek,
  • fakturační adresa v případě klientského portálu nebo aplikace.
 4. Tyto osobní údaje je nutné automaticky i manuálně zpracovávat za účelem splnění kupní smlouvy, které jste smluvní stranou (abychom mohli realizovat samotnou objednávku), splnění smlouvy o užívání klientského portálu nebo aplikace (abychom Vám mohli zpřístupnit klientský portál a aplikaci), pro splnění právních povinností, které se na nás při tom vztahují (například účetní archivace či pozdější nároky z odpovědnosti za vady dle obchodních podmínek dostupných ZDE a dle podmínek užití dostupných ZDE) a v rámci našeho oprávněného zájmu.
 5. Stejně tak využíváme osobní údaje k tomu, abychom Vás mohli informovat o případných změnách ve zpracování osobních údajů, o stavu, změnách či řešení Vaší objednávky a o případném vývoji ve Vámi pořízené produktové nabídce (výhradně formou e-mailu, SMS zprávy či v urgentních případech, vyskytne-li se problém se zpracováním objednávky, i telefonicky), jakož i pro zajištění řádného fungování klientského portálu a aplikace či pro další informace.
 6. Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou pro zmíněné účely.
 7. Vaše osobní údaje nebudou nikterak využívány k profilování ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ani je nebudeme předávat do třetích zemí (s výjimkou případného ad hoc dojednaného dopravce do zahraničí v souladu s obchodními podmínkami dostupnými ZDE, kdy bude nutné osobní údaje předat místnímu dopravci pro finalizaci objednávky) či mezinárodním organizacím. Osobní údaje nebudou předávány ani jiným osobám s výjimkou těchto, se kterými musíme nutně spolupracovat při realizaci objednávky a při zajištění chodu klientského portálu nebo aplikace:
  • státní podnik Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem na adrese Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaný u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7565 (dopravce zboží),
  • společnost VonTom s.r.o., IČ 02348390, se sídlem na adrese Rybná 716/24, 110 00 Praha, zapsaná u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218316 (pro podporu rozesílání zboží),
  • společnost Zásilkovna s. r. o., IČO 28408306, so sídlem Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, Česká republika (EU), zapsaná u rejstříkového soudu vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 139387.
 8. Jelikož je pro nás ochrana Vašich osobních údajů jednou z priorit, jsme Vám plně k dispozici při uplatnění veškerých práv, která Vám z nakládání s osobními údaji plynou. Stejně tak se na nás můžete obrátit s žádostí o informaci o rozsahu či vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů. Pro tyto účely nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím naší e-mailové adresy ahoj@30minutvkuchyni.cz. Mezi práva, která můžete takto uplatnit, pak patří:
  • právo požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných osobních údajů,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • právo získat poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů (populárně známé jako právo být zapomenut) či omezení zpracování osobních údajů, avšak jen v limitech, kdy nad Vaším požadavkem nepřeváží plnění povinností na naší straně či náš oprávněný zájem,
  • právo obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů s námitkou proti zpracování osobních údajů, a to v případě pochybností o dodržování povinností, které s takovým zpracováním souvisejí.
Tyto informace jsou účinné ke dni 1. 8. 2022.